ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η ηλικία του ανθρώπου από 0 έως 7 ετών είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του. Η εξέλιξη που επιτελείται στη φάση αυτή στη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και κινητική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Η ευκαιρία που μας δίνεται να παρέμβουμε θετικά και να βοηθήσουμε το παιδί είναι ανεπανάληπτη. Η ηλικία αυτή συμπίπτει με τη φοίτηση ενός παιδιού στο Προνηπιαγωγείο - Νηπιαγωγείο.

Γι’ αυτό και η επιλογή ενός σχολείου για να φοιτήσει το παιδί μας στο Προνηπιαγωγείο - Νηπιαγωγείο είναι μια απόφαση στην οποία οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά και υπεύθυνα συνυπολογίζοντας πολλές παραμέτρους - κριτήρια. Καλό είναι να μην αντιμετωπίζεται η προσχολική εκπαίδευση απλώς ως φύλαξη του νηπίου αλλά ως τη βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται η πνευματική του συγκρότηση, η ακαδημαϊκή του εξέλιξη, η συναισθηματική του ισορροπία και η διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας που θα το συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Με κάθε δραστηριότητα που γίνεται στο Νηπιαγωγείο στοχεύουμε

 • στην ομαλή ένταξη του παιδιού στην πρώτη οργανωμένη κοινωνική ομάδα που συναντά μετά την οικογένεια
 • στη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη όλων των παιδιών
 • στην εισαγωγή του στον κόσμο της μάθησης μέσα από τη βιωματική γνώση
 • στην ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας και η καλλιέργεια δεξιοτήτων

 

Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση

αναλαμβάνουμε τα παιδιά αυτής της ηλικίας

και αξιοποιούμε τις δυνατότητες που έχουν σε αυτό το στάδιο

με τον καλύτερο επιστημονικά - παιδαγωγικά τρόπο,

για να ενεργοποιήσουμε το δυναμικό κάθε παιδιού στο μέγιστο.

 

Πλεονέκτημα: Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις

Το κτήριο του Νηπιαγωγείου μελετήθηκε από την αρχή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών αυτής της ευαίσθητης ηλικίας

 • Ενιαίο επίπεδο, χωρίς σκάλες, για ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση. Ο χώρος συνδράμει στην ελεύθερη κίνηση και έκφρασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σχολείο.
 • Ανέσεις για εξυπηρέτηση αναγκών που διευκολύνουν την καθημερινότητα των νηπίων

 

Πλεονέκτημα: Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό

Στο Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης διδάσκουν νηπιαγωγοί

 • με πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην προσχολική αγωγή
 • με εμπειρία στην προσχολική αγωγή και ιδιαίτερα στο παιδαγωγικό σύστημα του σχολείου μας, προκειμένου να το υπηρετούν άρτια
 • εξοικειωμένες με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών
 • με ενδιαφέρον για διαρκή επιμόρφωση μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για το πώς θα αποδώσουν το μέγιστο στο παιδί
 • με μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στην παρατήρηση και στην εποικοδομητική αξιοποίηση των καρπών της (σε κάθε δραστηριότητα ξέρουν τι θέλουν να παρατηρήσουν σε κάθε παιδί και πώς να αξιοποιήσουν την παρατήρηση αυτή, για να εξελίξουν το παιδί είτε ακαδημαϊκά είτε παιδαγωγικά)
 • με ομαδικό πνεύμα ως απόρροια των εβδομαδιαίων συσκέψεων που έχουν ως στόχο το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και την ανταλλαγή απόψεων για καλύτερους παιδαγωγικούς χειρισμούς.
 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των νηπίων (νηπιαγωγοί, θεατρολόγοι, καθηγητές φυσικής αγωγής, καθηγητές μουσικής, καθηγητές αγγλικών) είναι κοινωνοί των ίδιων αρχών και αξιών που διέπουν το σχολείο μας στο σύνολό του.

 

Πλεονέκτημα: Εξοπλισμός αιθουσών

Οι αίθουσες διδασκαλίας του Νηπιαγωγείου είναι εξοπλισμένες με όλο το σύγχρονο παιδαγωγικό εποπτικό υλικό.

 • Μοντεσσοριανό υλικό για όσες θεματικές ενότητες υποστηρίζονται καλύτερα μέσα από τη συγκεκριμένη μέθοδο
 • Διαβαθμισμένο υλικό με στόχο την αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης
 • Υλικό για την εκμάθηση αριθμών, για την πραγματοποίηση μετρήσεων με στόχο την εισαγωγή των νηπίων στον κόσμο των μαθηματικών - Παιχνίδια μαθηματικών για ατομική και ομαδική χρήση
 • Υλικό για πειράματα με στόχο την εισαγωγή των νηπίων στον κόσμο των φυσικών επιστημών
 • Υλικό προανάγνωσης και προγραφής με στόχο την κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής - Παιχνίδια γλωσσικής ανάπτυξης για ατομική και ομαδική χρήση
 • Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις αίθουσες του Νηπιαγωγείου (χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών - διαδραστικοί πίνακες)

 

Πλεονέκτημα: Το παιδοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο μας είναι παιδοκεντρικοί και όχι δασκαλοκεντρικοί, γεγονός που ευνοεί την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών και καλλιεργεί την υπευθυνότητα και την κριτική σκέψη.

Η νηπιαγωγός δημιουργεί τις συνθήκες, δίνει τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές, χωρίς να παρεμβαίνει συνεχώς βοηθητικά και υπερπροστατευτικά, με στόχο ο μαθητής να μάθει να εργάζεται αυτόνομα. Στόχος είναι το παιδί να ξέρει «Τι θέλω να μάθω;», «Γιατί να το μάθω;», «Πώς μπορώ να το μάθω;». Στόχος είναι:

από τη μια, το παιδί να ερμηνεύει στοιχεία της καθημερινότητάς του και να τα συνδυάζει με τη θεματική που γίνεται στο σχολείο

κι από την άλλη, τη γνώση που θα πάρει από το σχολείο στη συγκεκριμένη θεματική να τη αξιοποιεί στην καθημερινότητά του, για να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται περισσότερο αυτά που βλέπει και ακούει

 

Πλεονέκτημα: Η έμφαση στην εκμάθηση των αρχών επικοινωνίας που διέπουν μια υγιή ομάδα

Η νηπιαγωγός με αγάπη, ηρεμία και γνήσιο ενδιαφέρον προσδιορίζει σε κάθε παιδί ξεχωριστά τις αρχές που είναι ωφέλιμο -τόσο για το ίδιο όσο και για την ομάδα- να διέπουν τη συμπεριφορά του και την επικοινωνία του με τα άλλα μέλη της ομάδας.

Στόχος είναι το παιδί να λειτουργεί με μεγάλα περιθώρια ελευθερίας αλλά ταυτόχρονα με πειθαρχία, η οποία είναι αποτέλεσμα της δικής του εσωτερικής συνειδητοποίησης και επιλογής και όχι του φόβου της τιμωρίας.

 

Πλεονέκτημα: Η εξατομικευμένη προσέγγιση

Για να επιτευχθεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών στην ομάδα, η νηπιαγωγός τα προσεγγίζει όχι μόνο ομαδικά αλλά και εξατομικευμένα.

Η εξατομικευμένη διδασκαλία απαιτείται για κάθε παιδί που για κάποιο λόγο παρουσιάζει μια επιμέρους δυσκολία (δεξιότητες, γλώσσα, μαθηματικά, συμπεριφορά κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του και καταφέρνει να προσεγγίσει το μέσο όρο της ομάδας.

Επίσης, η εξατομικευμένη διδασκαλία απαιτείται για κάθε παιδί που παρουσιάζει ταλέντα πάνω από το μέσο όρο του τμήματος. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο δεν ατονεί το ενδιαφέρον του, αλλά καλλιεργούνται περαιτέρω οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.

 

Η ομάδα δουλεύει όλη

στην ίδια «ταχύτητα»

σε έναν υψηλό μέσο όρο.

 

Ό,τι το παιδί δεν μπορεί να κάνει στην ομάδα

δεν καταλογίζεται ως δικό του λάθος ή έλλειψη,

αλλά αξιοποιείται από τη νηπιαγωγό

ως ένα καινούργιο πεδίο δράσης για την εξέλιξη του παιδιού.

 

Πλεονέκτημα: Η έμφαση στην αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης του παιδιού

Με συγκεκριμένους χειρισμούς, με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, με τις διαβαθμισμένες ως προς τη δυσκολία τους δραστηριότητες, βοηθάμε τα παιδιά από την πρώτη μέρα να αυξάνουν σταδιακά την ικανότητα συγκέντρωσής τους.

 

Πλεονέκτημά μας: Η έμφαση στη σωστή εκμάθηση της γλώσσας και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου

Με τις μεθόδους διδασκαλίας δίνεται έμφαση στο να αφηγούνται τα νήπια άρτια δικές τους εμπειρίες - ιστορίες και σε επόμενο στάδιο να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα γλωσσικά παιχνίδια, τις δικές τους μοναδικές ιστορίες και τα δικά τους αυθεντικά ποιήματα.

 

Πλεονέκτημά μας: Η καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης

Με τις μεθόδους διδασκαλίας δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης μέσα από το παιχνίδι. Στο Νηπιαγωγείο μας οικοδομούνται στέρεα οι βασικές προμαθηματικές έννοιες. Το παιδί εξασκείται σε μετρήσεις, εξοικειώνεται σε χωροχρονικές σχέσεις και σε αντιστοιχίσεις, ταξινομήσεις, σειραθετήσεις κ.λπ.

 

Πλεονέκτημα: Καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα από δασκάλα ειδικότητας

Οι δάσκαλοι αγγλικής γλώσσας που διδάσκουν στο Νηπιαγωγείο μας έχουν εξειδικευτεί στη διδασκαλία παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα νήπια αβίαστα, μέσα από τους κατάλληλους χειρισμούς και το σύγχρονο εποπτικό υλικό, μαθαίνουν να κατανοούν την αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια να επικοινωνούν με απλές λέξεις και μικρές φράσεις.

 

Πλεονέκτημά μας: Εικαστική αγωγή από δασκάλα ειδικότητας που στοχεύει στην καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης μέσα από την ενασχόληση των νηπίων με διάφορες τεχνοτροπίες

εκμάθηση βασικών και συμπληρωματικών χρωμάτων,

εξοικείωση με τη διαφορετικότητα των υλικών,

γνωριμία με το έργο μεγάλων καλλιτεχνών μέσα από εποπτικό υλικό της δουλειάς τους και προσέγγιση της τεχνοτροπίας τους μέσα από τη ματιά των παιδιών,

ενθάρρυνση της φαντασίας των παιδιών μέσα από τη δημιουργία φανταστικών εικόνων κ.λπ.

 

Πλεονέκτημά μας: Μουσικοκινητική αγωγή από δασκάλα ειδικότητας που στοχεύει

στην ανάπτυξη της μουσικότητας, του ρυθμού και της φαντασίας των νηπίων

και στην άσκηση του σώματος και της εκφραστικότητάς τους

 

Πλεονέκτημά μας: Θεατρικό παιχνίδι από δασκάλα ειδικότητας που στοχεύει

στην έκφραση συναισθημάτων

στην ανάληψη ρόλων

στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας στην ομάδα από τα παιδιά

 

Πλεονέκτημά μας: Μάθημα σκάκι για όλα τα παιδιά που στοχεύει

στην καλλιέργεια συγκέντρωσης και κριτικής σκέψης

στην ανάπτυξη της ικανότητας στρατηγικής

εξάσκηση σε δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης

 

Πλεονέκτημά μας: Διοργάνωση και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από τα παιδιά

Η θεατρική παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστούν όλοι οι μαθητές κάθε τμήματος, αξιοποιείται από όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε αυτήν παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά.

Στόχος είναι :

 • να μάθουν τα νήπια πώς υλοποιείται μια θεατρική παράσταση, από την αρχή έως το τέλος, (σκηνικά, ροή έργου, αλλαγή σκηνών, μουσική επένδυση, φωτισμός, σκηνοθεσία)
 • να εφαρμόσουν στην πράξη όλες τις αρχές που διέπουν κάθε ομαδική εργασία (υπομονή, συνεργασία, αλληλεγγύη, συγκέντρωση και πειθαρχία στη ροή του έργου κ.λπ.)
 • να εκτεθούν στο κοινό, ξεπερνώντας φόβους και ανασφάλειες και αποκτώντας έτσι αυτοπεποίθηση

 

Πλεονέκτημά μας: Εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη γραπτή ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις δραστηριότητες στην τάξη

Κατά την ολοκλήρωση μιας θεματικής ενότητας αποστέλλονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην τάξη, καθώς και μια σχετική χειροτεχνία του παιδιού.

Καθώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη που ακολουθείται στο νηπιαγωγείο, η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρήσιμη, προκειμένου να γνωρίζουν οι γονείς αναλυτικά το πρόγραμμα που ακολουθείται και να εμπλέκονται και οι ίδιοι δημιουργικά το απόγευμα ή το Σαββατοκύριακο.

Η γραπτή ενημέρωση συνοδεύεται με φόρμα παρατήρησης που συμπληρώνεται από τη νηπιαγωγό και μέσω αυτής καταγράφεται βαθμιαία η εξέλιξη του παιδιού σε ποικίλους τομείς. Με τον τρόπο αυτό «ανοίγει ένα παράθυρο στην τάξη» για το γονέα, προκειμένου αυτός να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο το παιδί του ανταποκρίνεται στις ποικίλες δραστηριότητες.

 

Πλεονέκτημά μας: Η ειλικρινής και τακτική επικοινωνία με τους γονείς

 • Μεταφορά αντικειμενικών παρατηρήσεων από τους εκπαιδευτικούς προς τους γονείς, χωρίς διάθεση ωραιοποίησης της πραγματικότητας
 • Καθημερινή παρακολούθηση τετραδίου επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και στη νηπιαγωγό
 • Άμεση τηλεφωνική επικοινωνία
 • Προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων σε τακτά χρονιά διαστήματα
 • Έκτακτες συναντήσεις ανάμεσα στους γονείς και στη νηπιαγωγό σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο

 

Πλεονέκτημά μας: Αθλητικές δραστηριότητες τέσσερις μέρες την εβδομάδα (κολύμβηση και μπαλέτο για τα κορίτσια και κολύμβηση και ποδόσφαιρο για τα αγόρια)

με στόχο:

 • τη γνωριμία των παιδιών με αθλήματα που απευθύνονται στην ηλικία τους
 • την εξάσκηση του καλύτερου συντονισμού των κινήσεων
 • την καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας και «ευ αγωνίζεσθαι»

 

Επιπλέον, στο Νηπιαγωγείο:

 • υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις - προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης
 • υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για τους κανόνες σωστής διατροφής και υγιεινής
 • πραγματοποιείται ετήσιος έλεγχος από παιδοδοντίατρο
 • Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θεατρικών παραστάσεων. Ταυτόχρονα, όμως, οι υποδομές του Σχολείου μας διευκολύνουν τη φιλοξενία εντός των εγκαταστάσεών μας προγραμμάτων από μουσεία και πολιτιστικούς φορείς και θεατρικών παραστάσεων, κατάλληλων για την προσχολική ηλικία
 • Καλλιεργείται η φιλαναγνωσία και η επαφή με τη λογοτεχνία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα νήπια ακούν ειδικά επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα και δημιουργούν ιστορίες.

Παράλληλα, μαθαίνουν να αξιοποιούν και τη δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει πάνω από 400 τίτλους βιβλίων.

Επιπλέον, γνωστοί καταξιωμένοι συγγραφείς, βιβλία των οποίων έχουμε διαβάσει, επισκέπτονται το Σχολείο, συνομιλούν με τα παιδιά και απαντούν στις ερωτήσεις τους.

 • Διοργανώνονται σεμινάρια και ημερίδες για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέματα προσχολικής ηλικίας.

 

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου

ανακαλύπτουν τον εαυτό τους,

μαθαίνουν να συνεργάζονται,

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες

και αναπτύσσουν τις ικανότητές τους

συνδυάζοντας τη μάθηση με το δημιουργικό παιχνίδι.

 

 

 


 

 

Copyright 2012. Joomla 1.7 templates free. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ